BOWI-STYL PW Wiesława Sitarz
realizuje projekt pt.: „Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania mat anty-odleżynowych”

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 3.2
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, podziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
Celem głównym projektu jest wdrożenie w zakładzie produkcyjnym własnej, nowatorskiej technologii wytwarzania mat antyodleżynowych poprzez stworzenie bazy technologicznej, w oparciu o którą możliwa będzie produkcja nowego, innowacyjnego produktu, tj. maty (nakładki) antyodleżynowej.

Realizacja projektu zakłada inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe. Zakupy inwestycyjne przyczynią się do pomyślnego wdrożenia własnej technologii innowacyjnej przedsiębiorstwa BOWI-STYL, w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, a tym samym możliwa stanie się produkcja produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie.

Wartość całkowita projektu: 6 462 519,17 PLN
Wartość dofinansowania: 2 858 791,50 PLN