W latach 2019-2023 firma Bowi-Styl realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania laminatów z dzianin osnowowej i dystansowej spełniających wymogi wyrobu medycznego oraz branży motoryzacyjnej

Nr projektu: RPLD.02.03.01-10-0015/18

Wartość projektu: 9 578 010,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 499 650,00 PLN

Cel projektu:

Wdrożenie innowacji produktowych w postaci laminatów z dzianin osnowowych (przestrzennych i jednorzędowych) charakteryzujących się znacząco ulepszonymi parametrami w odniesieniu do produktów dostępnych obecnie na rynku, tj. przepuszczalnością powietrza, sprężystością, wytrzymałością na rozwarstwianie, odpornością na zabrudzenia oraz własnościami przeciwbakteryjnymi. Dodatkowo mogą być one zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów ustrojowych poza powierzchnię laminatu i wyposażone w sygnalizację przemoczenia.

Efekty projektu to:

  1. Nowe produkty - laminaty wykorzystywane w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz  w  przemyśle motoryzacyjnym, na pokrycia foteli i nakładki na fotele.
  2. Linia produkcyjna do wytwarzania nowych wyrobów, złożona z: snowadła, maszyny dziewiarskiej raszlowej do dzianiny przestrzennej; maszyny dziewiarskiej osnowowej jednorzędowej do dzianiny płaskiej, stabilizatora, reaktora do powlekania, maszyny do HOT-MELTu, generatora plazmy, maszyny wytrzymałościowej.
  3. Uruchomienie platformy sprzedaży internetowej nowych wyrobów medycznych.
  4. Zwiększenie zatrudnienia.
  5. Pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.